• banner

Kompaniýanyň medeniýeti

Kompaniýanyň medeniýeti, kompaniýanyň wezipesini we ruhuny görkezip bilýän bir kompaniýanyň ruhy hökmünde suratlandyrylyp bilner.Şygarymyzyň aýdyşy ýaly 'Pengwei adamlar, Pengwei ruhlary'.Biziň kompaniýamyz, innowasiýany, kämilligi saklaýan missiýa beýanyny talap edýär.Agzalarymyz ösüşe we kompaniýa bilen ösüşi saklamaga çalyşýarlar.

medeniýeti (1)

Hormat

Işde hormat goýýan medeniýetiň köplenç ýaş, kiçi kärdeşleri bilen gatnaşygyndan has gowy görkeziji ýok.Biziň kompaniýamyzda, nireden gelseňizem, ene diliňiz, jynsyňyz we ş.m. tapawudy ýok kompaniýamyzdakylaryň hemmesine hormat goýýarys.

Dost

Kärdeşler hökmünde dost bolup işleýäris.Işde bolanymyzda, biri-birimiz bilen hyzmatdaşlyk edýäris, kynçylyklary bilelikde ýeňip geçmäge kömek edýäris.Işimiz ýok wagty oýun meýdançasyna girýäris we bilelikde sport bilen meşgullanýarys.Käwagt üçekde piknik alýarys.Täze agzalar kompaniýa girenlerinde, hoşniýetli oturylyşyk geçirýäris we özlerini öýlerinde duýýarys diýip umyt edýäris.

medeniýeti (4)
medeniýeti (2)

Açyk pikir

Açyk pikirli bolmak möhümdir diýip pikir edýäris.Kompaniýadaky her bir adamyň öz tekliplerini bermäge hukugy bar.Kompaniýanyň meselesi barada tekliplerimiz ýa-da pikirlerimiz bar bolsa, pikirlerimizi dolandyryjymyz bilen paýlaşyp bileris.Bu medeniýetiň üsti bilen özümize we kompaniýamyza ynam döredip bilerdik.

Höweslendirmek

Höwes, işgärlere umyt berýän güýçdir.Lider her gün önümçilige başlanymyzda höweslendirer.Mistakesalňyşlyk goýbersek, tankytlanarys, ýöne bu hem höweslendiriji diýip pikir edýäris.Aalňyşlyk goýberilenden soň, ony düzetmeli.Sebtimiziň gözden geçirilmegine mätäçligimiz sebäpli, biperwaý bolsak, şäriklige elhenç ýagdaý getireris.
Adamlary täzelik döretmäge we pikirlerini bermäge, özara gözegçilik etmäge çagyrýarys.Gowy çykyş etseler, baýrak bereris we beýleki adamlaryň ösüş gazanmagyna umyt baglaýarys.

medeniýeti (3)

Owadan web sahypasyny döretmek üçin zerur zatlaryň hemmesi