• banner

Kompaniýanyň gurluşy

Birnäçe adamdan peýdalanýan islendik guramany dolandyrmak üçin iň möhüm meseleleriň biri, guramaçylyk gurluşyny kesgitlemek we zerur bolanda muny üýtgetmekdir.

hakda

Birnäçe adamdan peýdalanýan islendik guramany dolandyrmak üçin iň möhüm meseleleriň biri, guramaçylyk gurluşyny kesgitlemek we zerur bolanda muny üýtgetmekdir.
Guramalaryň köpüsinde iýerarhiki ýa-da piramida gurluşy bar, ýokarsynda bir adam ýa-da bir topar adam bar.Piramidanyň üstünden düşýän anyk çyzyk ýa-da buýruk zynjyry bar.Guramadaky ähli adamlar haýsy karar berip biljekdigini, kimiň ýokarydygyny ýa-da başlygynyň kime habar berýändigini, ýakyn gol astyndakylaryň kime görkezme berip biljekdigini bilýärler.
“Guangdong Pengwei Fine Chemical Co., Ltd” gözleg we gözleg topary, Satyş topary, Hil gözegçiligi topary we ş.m. ýaly hünärli zehinli bölümlerden ybarat.Dürli bölümleriň birleşmegi arkaly ähli önümlerimiz takyk ölçelip, müşderileriň talaplaryna laýyk geler.Satuw toparymyz 3 sagadyň dowamynda jogap berer, önümçiligi çalt gurar, çalt eltip berer.
Mundan başga-da, güýçli kompaniýa gurluşy arkaly biz öz işimizde has ýöriteleşeris we öz mümkinçiliklerimizi durmuşa geçirmek üçin has gowy mümkinçiligimiz bolar.

Owadan web sahypasyny döretmek üçin zerur zatlaryň hemmesi