• banner

88% köp oturylyşyk, Ro Christmasdestwo baýramçylygy, toý, oturylyşyk, baýramçylyk dabaralary üçin reňkli däli samsyk setir berýär

Gysga düşündiriş:

88% has däli setir, saýlap boljak birnäçe reňkli umumy partiýa setirimiz.Dürli ululykdaky we köp gaplama usullaryny saýlamak bilen, müşderi öz marka önümini dizaýn edip biler. Bu esasan 52 * 128 MM, karton üçin 48 sany.Toý, oturylyşyk, baýramçylyk ýaly köp ýagdaýlar üçin örän amatly.

Göwrümi: 250ml

MOQ: 10000 sany

Eltip beriş senesi: 15-30 gün


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

bir

Önümiň beýany

Täze ýyl bezegi toý baýramçylygy üçin 88% lomaý lomaý

1. lamanyp bolmaýan partiýa setiri, bezeg üçin 6 reňk
2. oturylyşyklarda we festiwallarda ulanylýar
3. dürli ululygy saýlap bolýar
4. ýokary hilli, iň soňky baha

Haryt Crazy setir spreý / partiýa setiri
Ölçegi H: 128mm, D: 52mm
Reňk gyzyl, gülgüne, sary, ýaşyl, gök, mämişi
Potensial 3.0 OZ
Himiki agram 45-85g
Şahadatnama MSDS, ISO
Propellant Gaz
Bölüm gaplamak Galan çüýşe
Gaplamak ölçegi 42.5x 31,8x17,4 sm / 1 karton
Gaplamak maglumatlary 6 reňkli gaplama.Her karton üçin 48 sany
Beýlekiler OEM kabul edildi.

Önüm gaplamak

Ekranyň gutusy üçin 24 sany ýa-da reňkli guty üçin 48 sany

gaplamak usullary

Önümiň bölünişi

jikme-jiklikleri

Ectionol

1. Otag otagynda saklaň.
2. Ulanmazdan ozal gowy silkäň.
3. Uzakdan birneme ýokaryk nyşana gönükdiriň

Üpjünçilik ukyby

Bizde 7 önümçilik liniýasy bar, 5 setir adaty önümçilik liniýalary, beýleki 2 setir kosmetiki önümçilik liniýalary.Günde 300000 bölek öndürip bileris.

2021-nji ýylda

Bejergiler

Duýduryş

1. 50 above-dan ýokary temperaturada saklamaň

2. Ulanylandan soňam deşmäň we ýakmaň.

3. ameangyna, akkor zatlara ýa-da ýylylyk çeşmesiniň ýanyna sepmäň.

4. Çagalardan el çekiň.

5. Basyşly gap.

6. Gün şöhlesinden daşda duruň.

Alluwutsa, derrew zäher dolandyryş merkezine ýa-da lukmana jaň ediň.
Gusmagy öjükdirmäň.
Gözüňizde bolsa, azyndan 15 minut suw bilen ýuwuň
has köp partiýa däli setir (2)

Önüm sergisi

88% setir
88% setir1
partiýa däli setir

Bellikler

Bu önümiň ululygy we dürli gaplamasy hem bar, eger size 45 * 128MM banka gerek bolsa, bir reňkli gutuda 24 sany, bir uly kartonda 144 sany gaplama ýasarys.

Kompaniýanyň tertibi

“Guangdong Pengwei Fine Chemical Co., Ltd” gözleg we gözleg topary, Satyş topary, Hil gözegçiligi topary we ş.m. ýaly hünärli zehinli bölümlerden ybarat.Dürli bölümleriň birleşmegi arkaly ähli önümlerimiz takyk ölçelip, müşderileriň talaplaryna laýyk geler.Satuw toparymyz 3 sagadyň dowamynda jogap berer, önümçiligi çalt gurar, çalt eltip berer.Mundan başga-da, ýöriteleşdirilen nyşany hem garşylap bileris.

kompaniýa-giriş-2

Sorag-jogap

1-nji sorag: Önümçilik üçin näçe wagt gerek?
Önümçilik meýilnamasyna laýyklykda önümçiligi çalt gurarys we adatça 15-30 gün gerek.

2-nji sorag: ippingük daşama wagty näçe wagt?
Önümçiligi gutaranymyzdan soň, eltip bereris.Dürli ýurtlarda ýük daşamak wagty dürli.Ippingük daşama wagtyňyz barada has giňişleýin maglumat almak isleseňiz, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

3-nji sorag: Iň az mukdar näçe?
A3: Iň pes mukdarymyz 10000 bölek

4-nji sorag: Önümiňiz hakda nädip has köp bilip bilerin?
A4: Biziň bilen habarlaşyň we haýsy önümi bilmek isleýändigiňizi aýdyň.

Şahadatnama

Aerozollarda öndüriji we söwda kompaniýasy bolan 13 ýyldan gowrak wagt bäri işleýäris.Bizde iş ygtyýarnamasy, MSDS, ISO, Hil şahadatnamasy we ş.m.

Şahadatnamalar-01

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň