• banner

Ekologiýa taýdan arassa reňk samsyk setir spreý partiýasy Crazy setir şarlary setir toý

Gysga düşündiriş:

ŞarlarSamsyk setir

Önümiň ady:Şarlar SamsykSetir

Gelip çykan ýeri: Guangdong, Hytaý

Marka ady: Pengwei / Custöriteleşdirilen logo

OEM: Elýeterli

Ölçegi: 45 * 128MM

Caçyklyk: 150ml

Ctassyklama: MSDS, EN71, ISO9001


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Çalt Jikme-jiklikler
1. lamanyp bolmaýan partiýa setiri, bezeg üçin 6 reňk
2. oturylyşyklarda we festiwallarda ulanylýar
3. dürli ululygy saýlap bolýar
4. gowy hil, iň soňky baha

Haryt
Samsyk setir
Gelip çykan ýeri
Guangdong , Hytaý
MOQ 10000 HK
Marka ady
Custörite reňk
Model belgisi
SS003
Wagt
Aprel samsyklar güni, Hytaýyň Täze ýyly, Ro Christmasdestwo, Atalar güni, gutardyş, Hallowin, Täze ýyl, Şükür güni, Diwali
Ölçegi
45 * 128MM
Material
Tinplate
Harydyň ady
Lamanyp bolmaýan manysyz setir
Görnüşi
Waka we partiýa üpjünçiligi
Wagt
Ro Christmasdestwo, toý, oturylyşyk
Potensial
150ml
Reňk
Customöriteleşdirilen saýlawlaryň 6 reňki
Material
Tinplate
Gaplamak
PDQ üçin 24 sany, daşarky karton üçin 48 sany
Gaplamak ölçegi
28.5 * 19.5 * 18.5CM (PDQ)
Forma
Spreý
Çap etmegiň usuly
CMYK

Haryt amaly

Mawy bankalar partiýa şarlary samsyk setir, maşgala, dostuňyz bilen gyzykly, festiwal, toý, oturylyşyk we ş.m. oýnamak ýaly köp ýagdaýlar üçin örän amatlydyr.

 

Samsyk setir-programma01

Önümiň artykmaçlyklary

Yapyşan simsiz üznüksiz ýüp sepip biler.Ikinjiden, arassalamak aňsat.Üçünjiden, ekofriendiki formula bilen ýangyjy däl.Şeýle hem, ine, manysyz setiri saklamak üçin käbir maslahatlar.Otag otagynyň temperaturasynda saklamagyňyzy haýyş edýäris, ulanmazdan ozal gowy silkäň we uzakdan birneme ýokaryk nyşana gönükdiriň.Gowy şemalladylýan ýerlerde ulanyň we çilim çekeniňizde dem almaň we ulanmaň.Aerozolyň ýokarsyndaky ýönekeý düwmäni basmak, otagyň üstünden köpükli plastmassa atylmagyna sebäp bolup biler ... we adatça dostuňyza.Plastmassa köpükleriň setirleri gaty ýeňil, ýöne olar bilelikde saklanýar we adamlar we diwarlar ýaly ýüzlere ýapyşyp biler.

Önümiň ugry

1. Otag otagynda saklaň.
2. Ulanmazdan ozal gowy silkäň.
3. Uzakdan birneme ýokaryk nyşana gönükdiriň

Önüm gaplamak

şarlaryň gaplanylyşy

Önüm gaplamak

Ekranyň gutusy üçin 24 sany, daşarky karton üçin 48 sany

Bejergiler

Alluwutsa, derrew zäher dolandyryş merkezine ýa-da lukmana jaň ediň.
Gusmagy öjükdirmäň.
Gözüňizde bolsa, azyndan 15 minut suw bilen ýuwuň
has köp partiýa däli setir (2)

Önüm sergisi

partbolooonsstring03
partbolooonsstring02
partiýa setiri 111

Kompaniýanyň tertibi

2

“Guangdong Pengwei Fine Chemical Co., Ltd” gözleg we gözleg topary, Satyş topary, Hil gözegçiligi topary we ş.m. ýaly hünärli zehinli bölümlerden ybarat.Dürli bölümleriň birleşmegi arkaly ähli önümlerimiz takyk ölçelip, müşderileriň talaplaryna laýyk geler.Satuw toparymyz 3 sagadyň dowamynda jogap berer, önümçiligi çalt gurar, çalt eltip berer.Mundan başga-da, ýöriteleşdirilen nyşany hem garşylap bileris.

 

Sorag-jogap

1-nji sorag: Önümçilik üçin näçe wagt gerek?
Önümçilik meýilnamasyna laýyklykda önümçiligi çalt gurarys we adatça 15-30 gün gerek.

2-nji sorag: ippingük daşama wagty näçe wagt?
Önümçiligi gutaranymyzdan soň, eltip bereris.Dürli ýurtlarda ýük daşamak wagty dürli.Ippingük daşama wagtyňyz barada has giňişleýin maglumat almak isleseňiz, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

3-nji sorag: Iň az mukdar näçe?
A3: Iň pes mukdarymyz 10000 bölek

4-nji sorag: Önümiňiz hakda nädip has köp bilip bilerin?
A4: Biziň bilen habarlaşyň we haýsy önümi bilmek isleýändigiňizi aýdyň.

Şahadatnama

Aerozollarda öndüriji we söwda kompaniýasy bolan 13 ýyldan gowrak wagt bäri işleýäris.Bizde iş ygtyýarnamasy, MSDS, ISO, Hil şahadatnamasy we ş.m.

pd_fot

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň