• banner

Öý hojalygy üçin zawodyň göni dezodoranty, ýokary hilli aerozol howa sowadyjy spreý

Gysga düşündiriş:

Haryt Ady: Howa sowadyjy spreý 250ml

Ulanyl: Öý, otag, ofis, awtoulag

Şekil: Spreý

Gelip çykan ýeri: Guangdong, Hytaý

Marka ady: Pengwei / Custöriteleşdirilen logo

Göwrümi: 250ml

Cululygy: 52 * 128MM

Tekstiň wagty: 3 ýyl

OEM: Elýeterli


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Üpjünçilik ukyby

Aerosol howa sowadyjy
Üpjünçilik ukyby:
Önümçilik kuwwaty: her gün 1,5 milliondan gowrak
Gurşun wagty: 30 senenama güni

Gaplamak we eltip bermek

24 sany / ctn
Port: Guanç Guangzhouou, Huangpu we ş.m.
Howa sowadyjy

Ectionol

Ulanylmazdan ozal gowy silkäň
Dik pürküň
Otdan öň pürkmäň ýa-da bilgeşleýin gysmaň

Duýduryş

1. Ony iýmäň
2. Gözlere pürkmäň
3. Ony ot bilen ulanmaň

Teklip edilýän ulanmak

Öý, awtoulag, ofis, oturylyşyk, hajathana, hammam we ş.m.

1659602584534

Önüm sergisi

Kompaniýanyň tertibi

“Guangdong Pengwei Fine Chemical Co., Ltd” gözleg we gözleg topary, Satyş topary, Hil gözegçiligi topary we ş.m. ýaly hünärli zehinli bölümlerden ybarat.Dürli bölümleriň birleşmegi arkaly ähli önümlerimiz takyk ölçelip, müşderileriň talaplaryna laýyk geler.Satuw toparymyz 3 sagadyň dowamynda jogap berer, önümçiligi çalt gurar, çalt eltip berer.Mundan başga-da, ýöriteleşdirilen nyşany hem garşylap bileris.

has köp partiýa däli setir (6)

Sorag-jogap

1-nji sorag: Önümçilik üçin näçe wagt gerek?
Önümçilik meýilnamasyna laýyklykda önümçiligi çalt gurarys we adatça 15-30 gün gerek.

2-nji sorag: ippingük daşama wagty näçe wagt?
Önümçiligi gutaranymyzdan soň, eltip bereris.Dürli ýurtlarda ýük daşamak wagty dürli.Ippingük daşama wagtyňyz barada has giňişleýin maglumat almak isleseňiz, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

3-nji sorag: Iň az mukdar näçe?
A3: Iň pes mukdarymyz 10000 bölek

4-nji sorag: Önümiňiz hakda nädip has köp bilip bilerin?
A4: Biziň bilen habarlaşyň we haýsy önümi bilmek isleýändigiňizi aýdyň.

Şahadatnama

Aerozollarda öndüriji we söwda kompaniýasy bolan 13 ýyldan gowrak wagt bäri işleýäris.Bizde iş ygtyýarnamasy, MSDS, ISO, Hil şahadatnamasy we ş.m.

pd_fot

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň