• banner

Zerur däl 350ml guradylan we täze güller üçin gül floresan spreý

Gysga düşündiriş:

Zerur däl 350ml guradylan we täze güller üçin gül floresan spreý

Gül deko floresan spreý, emeli gülleri goşmak bilen gülleriň asyl reňklerini ýapmak ýa-da üýtgetmek üçin gül boýagynyň bir görnüşidir.

ululygy: 52 * 195MM

kuwwaty: 350ml

moq: 10000 sany

gaplamak: 48pcs / ctn


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Giriş

Ekofriendly formula, ýokary standart çig mal, gül reňkli pürküji güle zyýan bermez, hoşboý ys gowy.Çalt guratýan, çalt reňkleýän, saýlap boljak reňkleriňiz barada birnäçe saýlawyň bolmagy iň möhümi!

Gülleriň reňkini derrew gizläp ýa-da adamlara gülleriň tebigy görnüşinden lezzet almaga mümkinçilik berýän ajaýyp we çuň reňkleri özünde jemläp biler.Gülleriňize zyýan bermez.Täze gülleri ýa-da gury gülleri ulansaňyzam, bu gül reňkli spreý reňk islegleriňizi kanagatlandyryp biler.Dürli reňk wariantlary size bagly!

ModelNumber FD01
Bölüm gaplamak Tinplate
Wagt Gül
Propellant Gaz
Reňk 6 reňk
Himiki Agram 80-100g
Potensial 350ml
Bolup bilerÖlçegi D: 52mm, H:195mm
PackingSize 42.5 * 31.8 * 25.4cm / ctn
MOQ 10000 sany
Şahadatnama MSDS, ISO9001, SEDEX
Töleg Goýumyň 30% -i
OEM Kabul edildi
Gaplamak maglumatlary 48pcs / ctn ýa-da özleşdirilen

Önüm sergisi

Önüm aýratynlyklary

Flowerhli gül görnüşlerinde ulanmak ygtybarly.Petapraklaryň wagtyndan öň düşmeginiň, suwsuzlanmagynyň, süpürilmeginiň we goňurlaşmagynyň öňüni alýar.Ösümlige baglylykda, ýönekeý pürküji duman gül ömrüni goşmaça 1-5 gün uzaltmaga kömek edýär.Bu amatly pürküji programmasynda aç-açan gül boýagydyr.Hawa, derrew tebigy täsir galdyrýan täze, ýüpek we guradylan gülleri reňkleýär.Onýyllyklaryň dowamynda hünärmen gülçüler bilen hökman gural bolmaly.

Arza

gury güller, gül, konserwirlenen gül, gün gülü, pion, erik gülleri, karnasiýa, çaga demi, orkide ýaly gülleriň köp görnüşi.

Gülleriň reňkini üýtgetmek üçin gül pürküji boýagyny gözläniňizde, gülleriň reňkine doly gözegçilik etmek üçin bu wariant ideal we ygtybarlydyr.Wenokda, täze ýa-da ýüpek güllerde, köpük tagtada ýa-da iň reňkli ýüzlerde ulanmak üçin gowy ýerine ýetirdi.Gül floresan spreý hadysalary

Ulanyjy gollanmasy

 • Ulanmazdan ozal
 1. Gowy şemalladylýan meýdany we ýeterlik ýer bilen iş ýerini saýlaň.
 2. Ony ulananyňyzda giňişlik hapa bolar.Şonuň üçin bulaşyklygyň öňüni almak üçin gorag mata ýa-da kagyzlar bilen stollary ýa-da oturgyçlary ýapmak has gowudyr.
 • Ulanylanda
 1. Iň oňat ýelme effektini gazanmak üçin spreýi deň derejede silkläň.
 2. Gül reňkiniň spreýini gülüň ýüzünden birmeňzeş tizlikde pürküň.
 • Ulanylandan soň
 1. Gül reňkli spreý doly guraýança 3 minut töweregi guradyň
 2. Ulanylandan soň, dykylan ýagdaýynda burnuň galan gül spreý boýagyny arassalaň.

Seresap boluň

 • ÇAGALARA GEÇIP BOLUN!
 • Heatylylyk, uçgun we açyk alaw bilen aragatnaşykdan gaça duruň.
 • Buglar partlaýjy bolup biler.
 • Içerde ulansaňyz, ähli çyralary öçüriň.120 ° F-dan ýokary saklamaň ýa-da ýylylygyň ýa-da alawyň ýanynda ulanmaň.
 • Gözüň gyjyndyrylmagyna sebäp bolup biler.Göz degmekden gaça duruň.

Ilkinji kömek we bejermek

1. alluwutsa, derrew Zäher dolandyryş merkezine ýa-da lukmana jaň ediň.
2. Gusma döretmäň.
Gözüňizde bolsa, azyndan 15 minut suw bilen ýuwuň.

Sorag-jogap

1-nji sorag: Bu önüm ösümlikler üçin ekologiýa taýdan arassamy?

Hawa, gül floresan reňkli spreý öndürmek üçin ekologiýa taýdan arassa formula ulanýarys.Gül ýapraklarynda uzak wagtlap owadan reňkleri saklar.

Q2:Siziň nusga syýasatyňyz näme?

Aksiýada taýýar önümlerimiz bar bolsa birnäçe nusga berip bileris, ýöne müşderiler kurýeriň bahasyny tölemeli.

Q3: Ippingük daşama wagty näçe wagt?
Önümçiligi gutaranymyzdan soň, eltip bereris.Dürli ýurtlarda ýük daşamak wagty dürli.Ippingük daşama wagtyňyz barada has giňişleýin maglumat almak isleseňiz, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

4-nji sorag: Önümiňiz hakda nädip has köp bilip bilerin?
A4: Biziň bilen habarlaşyň we haýsy önümi bilmek isleýändigiňizi aýdyň.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň