• banner

Bezeg üçin ýuwulýan reňkli hek spreý

Gysga düşündiriş:

Bagtly pursatyňyzy bezemek üçin dürli reňkli ýuwulýan reňkli pürküji hek ulanylýarpartiýa üpjünçiligi üçin ýa-dadürli ýüzler diwar, tagta, ot we ş.m.

Görnüşi: Waka we partiýa üpjünçiligi

Çap etmek:Ofset çap etmek

Çap etmegiň usuly:6 reňks

Wagt:Ro Christmasdestwo, gutardyş, Halloween, Täze ýyl

Gelip çykan ýeri:Guangdong, Hytaý

Marka ady: Pengwei


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Giriş

Bezeg üçin açyk howada ýuwulýan reňkli hek pürküji, şatlykly pursatyňyzy bezemek üçin dürli reňkler bilen hek pürküji boýagy diýlip atlandyrylýar, adatça dürli partiýalar, tagtalar, ulag ýollary, pyýadalar, diwar ýaly dürli ýüzlerde ýa-da ýapyk we açyk ýagdaýlarda ulanylýar. , ot we ş.m. Ajaýyp ýelimleýji güýji bar, ýöne suw bazasy sebäpli arassalamak aňsat.Üstesine-de, ekologiýa taýdan arassa we ýuwulýan, ýakymsyz ys ýok, bu adamlara gowy lezzet berýär.

ModelNumber OEM
Bölüm gaplamak Galan çüýşe
Propellant Gaz
Reňk Red, gülgüne, sary, ýaşyl, gök, ak
Arassa agram 80g
Potensial 100g
Bolup bilerÖlçegi D: 45mm, H:160mm
PackingSize: 42.5 *31.8*20.6cm / ctn
Gaplamak Karton
MOQ 10000 sany
Şahadatnama MSDS
Töleg Goýumyň 30% -i
OEM Kabul edildi
Gaplamak maglumatlary 6 reňkli gaplama.Her karton üçin 48 sany.

Önüm aýratynlyklary

1. Professional hek spreý ýasamak, partiýa bezegleri üçin 6 açyk reňk
2. Uzakda dileg etmek, bölejikler ýok, wagtlaýyn boýag
3. Işlemek kyn, aýyrmak aňsat
4. Zäherli däl önümler, ýokary hilli, gyjyndyryjy ys ýok

Arza

Partiýa bezegleri üçin açyk ýerlerde ýuwulýan reňkli hek pürküji, dürli ýagdaýlar üçin, esasan, zatlaryň üstünde.Mysal üçin, partiýa üpjünçiligi.Dürli ýurtlarda dürli festiwallar bolýar.Toý, Ro Christmasdestwo, Hallowin, Apreliň samsyklar güni, Täze ýyl we ş.m. ýaly karnawal ýa-da umumy baýramçylyk oturylyşyklaryna sepip bileris, asfalt, agaç, diwar, penjire, tagta, ot, ot ýaly reňkli hek spreýleri dürli ýüzlere sepilip bilner. we ş.m.Ylham berýän türgenler üçin top oýunlarynda görmek bolýar.Adamlar sport meýdançalarynda ýa-da diwarlarynda käbir şygarlary ýazyp bilerler.

Üstünlikleri

1.OEM talaplaryňyza esaslanýar.
2.Siz öz logotipiňizi ýazyp bilersiňiz.
3. Şekiller iberilmezden ozal gowy ýagdaýda.
4. Dürli ululygy saýlap bolýar.

Ulanyjy gollanmasy

1. Ulanmazdan ozal gowy silkäň;
2. Birneme ýokaryk burçda nyşana gönükdiriň we burun basyň.
3. ingapylmazlyk üçin azyndan 6 metr aralykdan dileg ediň.
4. Näsazlyk ýüze çykan halatynda burun aýyryň we gysgyç ýa-da ýiti zat bilen arassalaň

Seresap boluň

1. Göz ýa-da ýüz bilen gatnaşykdan gaça duruň.
2. Iýmäň.
3.Basylan gap.
4. Göni gün şöhlesinden daşda duruň.
5. 50 above (120 above) -dan ýokary temperaturada saklamaň.
6. Ulanylandan soňam deşmäň we ýakmaň.
7. Ot, akkor zatlara ýa-da ýylylyk çeşmelerine pürkmäň.
8. Çagalaryň elýeterli ýerlerinden daşda duruň.
9. Ulanylmazdan ozal synag.Mata we beýleki ýüzleri reňkläp biler.

Ilkinji kömek we bejermek

1. alluwutsa, derrew Zäher dolandyryş merkezine ýa-da lukmana jaň ediň.
2. Gusma döretmäň.
Gözüňizde bolsa, azyndan 15 minut suw bilen ýuwuň.

Önüm sergisi

reňkli
gyzyl
sary
ýaşyl

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň