• banner

Ksertouful saç spreý lomaý ýuwulýan goşmaça moda bezegi üçin saç saklaýyş usuly

Gysga düşündiriş:

Gelip çykan ýeri: Guangdong, Hytaý

Marka ady: Kertouful

Şahadatnama: ISO9001, SEDEX

Model belgisi: HS003

Sargytlaryň iň pes mukdary: 10000 sany

Bahasy: USD: 0.39-0.41

Gaplamak jikme-jiklikleri: Adaty gaplama .48pcs / ctn

Eltip beriş wagty: 15-30 gün

Töleg şertleri: L / C, T / T.

Üpjünçilik ukyby: günde 200000 bölek


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Kertouful saç spreýi, öz markamyz bilen saç sepýän bir görnüş.Saç spreýimiziň ýakymly ysy bar we saçyňyzy ýelmeşmezden tebigy ýagdaýda saklaýar.Gowy saç spreýini saýlamak meselesine gezek gelende, iň möhümi saç spreýiniň berk saklanmagydyr diýip pikir edersiňiz.Bu goşmaça saklaýyş saç çeýe, çeýe çydamlylygy, goşmaça uçuş gözegçiligini üpjün edýär.

Köp ýagdaýlary görmek bolýar:

  • Iş ýerleri
  • Partiýa ýygnanyşygy
  • Çykyş görkezişi
  • Agşam duşuşygy

Önümiň beýany

Haryt ady Ksertouful saç spreýi
ModelNumber HS003
Bölüm gaplamak Galan çüýşe
Wagt Ro Christmasdestwo
Propellant Gaz
Reňk Aç-açan
Himiki Agram 70g 80g / özleşdirilen
Potensial 420ml
Bolup bilerÖlçegi D: 52mm, H:190mm
PackingSize 43.1 * 32.7 * 25.2 sm / ctn
MOQ 10000 sany
Şahadatnama MSDS ISO9001
Töleg Goýumyň 30% -i
OEM Kabul edildi
Gaplamak maglumatlary 48pcs / ctn ýa-da özleşdirilen

Üpjünçilik ukyby

Günde 30000 sany

Ectionol

1. Otag otagynda saklaň.
2. Ulanmazdan ozal gowy silkäň.
3. Uzakdan birneme ýokaryk nyşana gönükdiriň

Ulanyjy gollanmasy

1. Ulanmazdan ozal gowy silkäň;
2. Birneme ýokaryk burçda nyşana gönükdiriň we burun basyň.
3. ingapylmazlyk üçin azyndan 6 metr aralykdan dileg ediň.
4. Näsazlyk ýüze çykan halatynda burun aýyryň we gysgyç ýa-da ýiti zat bilen arassalaň

Bellikler

Bu önümiň ululygy we dürli gaplamasy hem bar, size 52 * 190MM banka gerek bolsa, kartonda 24 sany kompýuterde gaplamagy ýasarys.

Üstünlikleri

1.Kustomizasiýa hyzmaty, aýratyn talaplaryňyza esaslanýar.
2. Içindäki has köp gaz has giň we has ýokary ok atmagy üpjün eder.
3. Öz logotipiňize yz goýup bolýar.
4. Şekiller iberilmezden ozal gowy ýagdaýda.

Bejergiler

Alluwutsa, derrew zäher dolandyryş merkezine ýa-da lukmana jaň ediň.
Gusmagy öjükdirmäň.
Gözüňizde bolsa, azyndan 15 minut suw bilen ýuwuň
has köp partiýa däli setir (2)

Önüm sergisi

saçly spreý 1
saçly spreý 2
saçly spreý 3

Şahadatnama

Aerozollarda öndüriji we söwda kompaniýasy bolan 14 ýyldan gowrak wagt bäri işleýäris.Bizde iş ygtyýarnamasy, MSDS, ISO, Hil şahadatnamasy we ş.m.

QQ 图片 20220520223749
证书 排版 2

Biz kim

Biz Hytaýyň Guangdong şäherinde ýerleşýäris, 2009-njy ýyldan başlap Demirgazyk Europeewropa (8.33%), Merkezi Amerika (8.33%), Günbatar
Europeewropa (8.33%), Gündogar Aziýa (8.33%), Orta Gündogar (8.33%), Okeaniýa (8.33%), Afrika (8.33%), Günorta-Gündogar Aziýa (8.33%), Gündogar Europeewropa (8.33%),

Günorta Amerika (8.33%), Demirgazyk Amerika (8.33%), Içerki bazar (5.00%), Günorta Europeewropa (3.37%).Ofisimizde jemi 11-50 adam bar.

Gymmatlyklarymyz

Hakyky ýagdaýymyzdan we pudagymyzdan kompaniýamyz dürli standart resminamalaryň hiline gözegçilik ulgamyny yzygiderli kämilleşdirýär we ISO9001 we ISO14001 hil ulgamy şahadatnamasyndan geçdi.Çig mal satyn alýarys, önümçilik ülňülerine laýyklykda önüm öndürýäris we gaplaýarys.Müşderileriň özleşdirilen talaplary bar bolsa, müşderiniň talaplaryna we önümleriň jikme-jikliklerine laýyklykda önüm öndürip bileris.

Biziň borçnamamyz

1. bäsdeşlik bahasy we iň gowy satuw hyzmatyny hödürleýäris.

2. ajaýyp önümiň hili we hünärmen müşderi hyzmatlary kepillendirilýär.

3. hünärmen dizaýn topary we aýratyn işgärler siziň hyzmatyňyzda.

4.OEM we ODM kabul edilýär.çyzgylaryňyzy bize ibermek üçin hoş geldiňiz, soragyňyz bar, ikirjiňlenmän biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Tejribe ýyllary
Hünärmenler
Zehinli adamlar
Müşderiler gutly bolsun

KOMPANI ORA GÖRNÜŞI

Iň oňat hilli önümler bilen üpjün etmek

Aerosolda 14+ ýyldan gowrak amaly tejribämiz bar

Guangdongyň demirgazygyndaky ajaýyp şäher Shaoguan-da ýerleşýär, Guangdong Pengwei Fine Chemical.Öň Guanç Guangzhouou Pengwei sungat we senetçilik zawody diýlip tanalýan Co., Ltd, ösüş, önümçilik, marketing we hyzmat bilen gyzyklanýan 2017-nji ýylda döredilen ýokary tehnologiýaly kärhana.2020-nji ýylyň oktýabr aýynda täze zawodymyz Guangdong welaýatynyň Şaoguan şäheriniň Wengýuan etrabynyň Huacai täze material önümçilik zolaklaryna üstünlikli girdi.
Dürli aerozollary netijeli üpjün edip biljek 7 önümçilik awtomatiki liniýamyz bar.Has ýokary halkara bazar paýyny öz içine alýan, Hytaýyň baýramçylyk aerozollarynyň öňdebaryjy kärhanasy.Tehniki innowasiýalara esaslanmak biziň merkezi ösüş strategiýamyzdyr.Highokary bilimli ýaş zehinli we gözleg we gözleg işinde güýçli ukyby bolan ajaýyp topar gurduk

kompaniýa-derwezesi-1
kompaniýa-giriş-2

Sorag-jogap

1-nji sorag: Önümçilik üçin näçe wagt gerek?
Önümçilik meýilnamasyna laýyklykda önümçiligi çalt gurarys we adatça 15-30 gün gerek.

2-nji sorag: ippingük daşama wagty näçe wagt?
Önümçiligi gutaranymyzdan soň, eltip bereris.Dürli ýurtlarda ýük daşamak wagty dürli.Ippingük daşama wagtyňyz barada has giňişleýin maglumat almak isleseňiz, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

3-nji sorag: Iň az mukdar näçe?
A3: Iň pes mukdarymyz 10000 bölek

4-nji sorag: Önümiňiz hakda nädip has köp bilip bilerin?
A4: Biziň bilen habarlaşyň we haýsy önümi bilmek isleýändigiňizi aýdyň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň