• banner

150ml ýokary tonly howa şahy, köp maksatly gaty elli şah

Gysga düşündiriş:

Gelip çykan ýeri: Guangdong, Hytaý

Marka ady: El howa şahy

Şahadatnama: ISO9001, SEDEX

Model belgisi: AH004

Sargytlaryň iň pes mukdary: 10000 sany

Gaplamak jikme-jiklikleri: Adaty gaplama .48pcs / ctn

Eltip beriş wagty: 15-30 gün

Töleg şertleri: L / C, T / T.

Üpjünçilik ukyby: günde 200000 bölek


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Göçme we gaty sesli howa şahyny döredýän Baýramçylyk howa şahy, futbol oýny we oturylyşyk çäreleri üçin örän amatlydyr.

 

1.Gaty sesli amatly howa şah

2. Uly, çagaly we garry adamlar üçin amatly kiçi şekil

3.Güýçli, çydamly we ekologiýa taýdan arassa

4. Gygyrmaga kömek edýän gural

5. Islendik sport oýunlary we däli oturylyşyklar üçin amatly

Önümiň beýany

Haryt ady El howasy
ModelNumber AH004
Bölüm gaplamak Galan çüýşe
Wagt Ro Christmasdestwo
Propellant Gaz
Reňk Aç-açan
Himiki Agram 40g / 45g / 50g / özleşdirilen
Potensial 150ml
Bolup bilerÖlçegi D: 52mm, H:110mm
PackingSize 42.5 * 31.8 * 17.5cm / ctn
MOQ 10000 sany
Şahadatnama MSDS ISO9001
Töleg Goýumyň 30% -i
OEM Kabul edildi
Gaplamak maglumatlary 48pcs / ctn ýa-da özleşdirilen

Ectionol

Oturylyşyk dabaralaryna we dürli festiwallara ýa-da çärelere ses çykarýan bir görnüş bolan howa şahy, ylham beriji we ýürekgysgynç şatlyk üçin ajaýyp ses çykarýar.

Kimdir biri yzyňyzda hile oýnasa, gaty ses üçin seresap bolmaly.Akyl taýýarlygy bilen, her kim partiýa howa şahyny ýa-da futbol howa şahyny gulagyňyzyň ýanynda goýmaly däldir.

Ulanyjy gollanmasy

 • Daşky gaplamadan gysylan gaz kanistrini we plastmassa surnaýyny (klapan burun) aýryň.
 • Soňra gapagy aýyryň we surnaý burnuny gaz gabyna dakyň.Burun konteýner klapanynda berk oturar ýaly ýuwaşlyk bilen itekläň (şahyň sesini eşidip bilersiňiz).Howa şahlary gaty güýçli ulanylmaga taýyn.
 • Düwürtigi täsirli görnüşde basyň, burnuňyzy uzak saklamaň.Uzak wagtlap howa şahymyzdan lezzet aljakdygyňyzy kepillendirip bileris.

Bellikler

 • Bu howa şahy ýerleşdirilende gaty güýçli ses çykarýar.
 • Ulanylanda elmydama beýleki adamlardan we haýwanlardan uzakda duruň.
 • Hiç haçan şahsyýetlere ýa-da haýwanlaryň gulagyna göni urmaň, sebäbi hemişelik gulak ýa-da eşidiş zeperlenmegine sebäp bolup biler.
 • Heartürek problemalary bolan adamlaryň töwereginde ulanmakdan gaça duruň.
 • Bu oýunjak däl, ulularyň gözegçiligi talap edilýär.

Üstünlikleri

1.Kustomizasiýa hyzmaty, aýratyn talaplaryňyza esaslanýar.
2. Içindäki has köp gaz has giň we has ýokary ok atmagy üpjün eder.
3. Öz logotipiňize yz goýup bolýar.
4. Şekiller iberilmezden ozal gowy ýagdaýda.

Bejergiler

Alluwutsa, derrew zäher dolandyryş merkezine ýa-da lukmana jaň ediň.
Gusmagy öjükdirmäň.
Gözüňizde bolsa, azyndan 15 minut suw bilen ýuwuň
has köp partiýa däli setir (2)

Önüm sergisi

gaty howa şahy
GÖRNÜŞLI HOWA ŞAHYRY
Howa aty

Şahadatnama

Aerozollarda öndüriji we söwda kompaniýasy bolan 13 ýyldan gowrak wagt bäri işleýäris.Bizde iş ygtyýarnamasy, MSDS, ISO, Hil şahadatnamasy we ş.m.

QQ 图片 20220520223749
证书 排版 2

Biz kim

Biz Hytaýyň Guangdong şäherinde ýerleşýäris, 2009-njy ýyldan başlap Demirgazyk Europeewropa (8.33%), Merkezi Amerika (8.33%), Günbatar
Europeewropa (8.33%), Gündogar Aziýa (8.33%), Orta Gündogar (8.33%), Okeaniýa (8.33%), Afrika (8.33%), Günorta-Gündogar Aziýa (8.33%), Gündogar Europeewropa (8.33%),

Günorta Amerika (8.33%), Demirgazyk Amerika (8.33%), Içerki bazar (5.00%), Günorta Europeewropa (3.37%).Ofisimizde jemi 11-50 adam bar.

Gymmatlyklarymyz

Hakyky ýagdaýymyzdan we pudagymyzdan kompaniýamyz dürli standart resminamalaryň hiline gözegçilik ulgamyny yzygiderli kämilleşdirýär we ISO9001 we ISO14001 hil ulgamy şahadatnamasyndan geçdi.Çig mal satyn alýarys, önümçilik ülňülerine laýyklykda önüm öndürýäris we gaplaýarys.Müşderileriň özleşdirilen talaplary bar bolsa, müşderiniň talaplaryna we önümleriň jikme-jikliklerine laýyklykda önüm öndürip bileris.

Biziň borçnamamyz

1. bäsdeşlik bahasy we iň gowy satuw hyzmatyny hödürleýäris.

2. ajaýyp önümiň hili we hünärmen müşderi hyzmatlary kepillendirilýär.

3. hünärmen dizaýn topary we aýratyn işgärler siziň hyzmatyňyzda.

4.OEM we ODM kabul edilýär.çyzgylaryňyzy bize ibermek üçin hoş geldiňiz, soragyňyz bar, ikirjiňlenmän biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Tejribe ýyllary
Hünärmenler
Zehinli adamlar
Müşderiler gutly bolsun

KOMPANI ORA GÖRNÜŞI

Iň oňat hilli önümler bilen üpjün etmek

Aerosolda 14+ ýyldan gowrak amaly tejribämiz bar

Guangdongyň demirgazygyndaky ajaýyp şäher Shaoguan-da ýerleşýär, Guangdong Pengwei Fine Chemical.Öň Guanç Guangzhouou Pengwei sungat we senetçilik zawody diýlip tanalýan Co., Ltd, ösüş, önümçilik, marketing we hyzmat bilen gyzyklanýan 2017-nji ýylda döredilen ýokary tehnologiýaly kärhana.2020-nji ýylyň oktýabr aýynda täze zawodymyz Guangdong welaýatynyň Şaoguan şäheriniň Wengýuan etrabynyň Huacai täze material önümçilik zolaklaryna üstünlikli girdi.
Dürli aerozollary netijeli üpjün edip biljek 7 önümçilik awtomatiki liniýamyz bar.Has ýokary halkara bazar paýyny öz içine alýan, Hytaýyň baýramçylyk aerozollarynyň öňdebaryjy kärhanasy.Tehniki innowasiýalara esaslanmak biziň merkezi ösüş strategiýamyzdyr.Highokary bilimli ýaş zehinli we gözleg we gözleg işinde güýçli ukyby bolan ajaýyp topar gurduk

kompaniýa-derwezesi-1
kompaniýa-giriş-2

Sorag-jogap

1-nji sorag: Önümçilik üçin näçe wagt gerek?
Önümçilik meýilnamasyna laýyklykda önümçiligi çalt gurarys we adatça 15-30 gün gerek.

2-nji sorag: ippingük daşama wagty näçe wagt?
Önümçiligi gutaranymyzdan soň, eltip bereris.Dürli ýurtlarda ýük daşamak wagty dürli.Ippingük daşama wagtyňyz barada has giňişleýin maglumat almak isleseňiz, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

3-nji sorag: Iň az mukdar näçe?
A3: Iň pes mukdarymyz 10000 bölek

4-nji sorag: Önümiňiz hakda nädip has köp bilip bilerin?
A4: Biziň bilen habarlaşyň we haýsy önümi bilmek isleýändigiňizi aýdyň.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň